Kategorije
0
Vaša Korpa
Korpa je prazna.

Reklamacije

Kupac može da izjavi reklamaciju na kupljenu robu preko sajta MAX  SHOP na sladeće načine:

Početak roka kod zaprimljenih reklamacija pisanim putem, elektronskim putem, telefonskim putem, se vodi od datuma dosatvljanja reklamiranog artikla i dokaza o kupovini Prodavcu.

Prodavac odgovara za nesaobraznost prodate robe 2 (dve ) godine od datuma prodaje, osim robe na kojoj je drugačije naznačeno.

Prilikom reklamiranja kupljene robe kupac je dužan da priloži reklamiranu robu kao i dokaz o plaćanju.
Kupac je u obavezi da navede sledeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona, elektronsku adresu, kako bi prodavac mogao da ga obavesti o odluci o rešavanju reklamacije.

Potrošač ima pravo da u zahtevu za otklanjanje nesaobraznosti robe u ugovoru, zatraži sledeće: zamenu robe za drugu robu, raskid ugovora i vraćanje sredstava uz povrat kupljene robe Prodavcu, umanjenje cene ili popravku.

Potrošač je dužan da se pridržava uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i slično.

Prodavac je dužan da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju, poštom ili elektronskim putem.

Prodavac je dužan da u roku od 15 (petanest) dana od dana prijema, odnosno 30 (trideset) dana ukoliko se reklamacija odnosi na tehničku robu, reši reklamaciju

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac vodi knjigu evidencije primljenih reklamacija koja sadrži sledeće podatke: podatke o podnosiocu Reklamacije, datumu prijema Reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti, zahtev iz Reklamacije, datum izdavanja potvrde o prijemu Reklamacije, podatke o odluci o odgovoru Potrošaču kao i datumu dostavljanja odluke Potrošaču.
Prodavac čuva evidenciju o primljenim reklamacijama najmanje 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom Bex Express doo sa kojom imamo ugovorni odnos.

Obrada podataka o ličnosti prilikom evidencije reklamacija odvija se u skladu sa članom 12. Stav 1. Tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Više o vašim pravima I obradi podataka o ličnosti na linku maxshop.rs/politika-privatnosti.html.