Kategorije
0
Vaša Korpa
Korpa je prazna.

Opšti uslovi korišćenja i prodaje

Ime firme: Bomax doo
Sedište: Put Edvarda Kardelja 13A, Subotica

PEPDV broj:133746463
Matični broj: 8328552
PIB: 101806146 

Broj telefona: +381 24 410 05 42
Faks: Nema 
E-mail adresa: prodaja@maxshop.rs

Veb stranica: maxshop.rs


 

Na osnovu odredbe čl.12. i čl.26. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 88/2021) privredno društvo Bomax d.o.o. Subotica, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta maxshop.rs

 

O B A V E Š T A V A

 

 • da se prodaja robe putem internet sajta maxshop.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Bomax d.o.o., Subotica , Put Edvarda Kardelja 13A, mat.br. 8328552 , PIB: 101806146, Tel.: +381 24 410 05 42 maxshop.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: prodaja@maxshop.rs
 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu maxshop.rs.
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 88/2021) kupovina preko naše prodajne internet stranice maxshop.rs smatra prodajom na daljinu.
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta maxshop.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i ista se odnosi na online kupovinu;
 • da je usluga isporuke robe besplatna za porudžbine koje su veće od 10.000,00 RSD, dok se za porudžbine ispod 10.000,00 RSD naplaćuje poštarina u iznosu 360 RSD. 
 • da kupljenu robu isporučujemo putem kurirskih službi Bex Express Šabac Doo i City Express Doo;
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu maxshop.rs;
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta maxshop.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili paltnom karticom na sajtu prilikom poručivanja;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster NARUČIVANJE preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od prethodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana.
 • da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana.
 • Više o pravu na odustanak od ugovora možete pročitati na strani Pravo na zamenu i odustanak od ugovora koja je sastavni deo ovih uslova
 • da za robu koja je poručena putem maxshop.rs prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.
 • da će sva plaćanja biti izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
 • da će iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biti izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu
 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o  platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu
 • U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MaxShop.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 • Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova:

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
-    u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
-    za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
-    na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
-    na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
-    u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

R E K L A M A C I J E

 

Kupac može da izjavi reklamaciju na kupljenu robu preko sajta MAX  SHOP na sladeće načine:

 • Pisanim putem na elektronsku adresu  prodaja@maxshop.rs 

 • Na broj telefona +381 24 410 05 42 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni redovnog poziva)

 • Početak roka kod zaprimljenih reklamacija pisanim putem, elektronskim putem, telefonskim putem, se vodi od datuma dosatvljanja reklamiranog artikla i dokaza o kupovini Prodavcu.

 • Prodavac odgovara za nesaobraznost prodate robe 2 (dve ) godine od datuma prodaje, osim robe na kojoj je drugačije naznačeno.

 • Prilikom reklamiranja kupljene robe kupac je dužan da priloži reklamiranu robu kao i dokaz o plaćanju.ž

 • Kupac je u obavezi da navede sledeće podatke: ime i prezime, adresu, broj telefona, elektronsku adresu, kako bi prodavac mogao da ga obavesti o odluci o rešavanju reklamacije.

 • Potrošač ima pravo da u zahtevu za otklanjanje nesaobraznosti robe u ugovoru, zatraži sledeće: zamenu robe za drugu robu, raskid ugovora i vraćanje sredstava uz povrat kupljene robe Prodavcu, umanjenje cene ili popravku.

 • Potrošač je dužan da se pridržava uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i slično.

 • Prodavac je dužan da u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju, poštom ili elektronskim putem.

 • Prodavac je dužan da u roku od 15 (petanest) dana od dana prijema, odnosno 30 (trideset) dana ukoliko se reklamacija odnosi na tehničku robu, reši reklamaciju

 • Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 • Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

 • Prodavac vodi knjigu evidencije primljenih reklamacija koja sadrži sledeće podatke: podatke o podnosiocu Reklamacije, datumu prijema Reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti, zahtev iz Reklamacije, datum izdavanja potvrde o prijemu Reklamacije, podatke o odluci o odgovoru Potrošaču kao i datumu dostavljanja odluke Potrošaču.

 • Prodavac čuva evidenciju o primljenim reklamacijama najmanje 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacije Potrošača.

 • Obrada podataka o ličnosti prilikom evidencije reklamacija odvija se u skladu sa članom 12. Stav 1. Tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Više o vašim pravima I obradi podataka o ličnosti na linku maxshop.rs/politika-privatnosti.html.

 

 

 • Obrasci za  preuzimanje
 • Reklamacioni list možete preuzeti ovde
 • Obrazac za odustanak možete preuzeti ovde

 

S poštovanjem,                                  
Vaš Maxshop.rs