Kategorije
0
Vaša Korpa
Korpa je prazna.

Politika privatnosti

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Bomax doo, privredno društvo sa registrovanim sedištem u Subotica, na adresi Put Edvarda Kardelja 13A, matični broj 8328552, koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik”, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo.

U obradi podataka o ličnosti, Rukovalac:

 • osigurava da prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti se uvek zasniva na adekvatnom pravnom osnovu;
 • vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da uvek takvom licu pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava;
 • redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu;
 • osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za potrebe ostvarivanja konkretne svrhe;
 • prikuplja i obrađuje minimalan set podataka o ličnosti koji mu je zaista neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe;
 • prikuplja i obrađuje samo podatke o ličnosti samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni;
 • osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni;
 • obezbeđuje da su podaci zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Polazeći od tih osnovnih načela, Rukovalac ovim putem obaveštava svoje korisnike o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

 

 1. Šta je podatak o ličnosti?

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

 1. Koje podatke o ličnosti prikuplja Rukovalac i od koje kategorije lica čiji se podaci obrađuju?

Rukvalac radi ostvarivanja svrhe iz člana 5. ovog obaveštenja prikuplja podatke od kupaca putem internet sajta maxshop.rs. Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, adresa, kontakt telefon, email.

 1. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke od lica koje izvrši kupovinu putem internet sajta maxshop.rs. Rukovalac je prethodno obavestio lice o prikupljanju podataka o ličnosti u smislu odredbe člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, putem ovog obaveštenja koje je istaknuto i na internet sajtu maxshop.rs  na adresi maxshop.rs/politika-privatnosti.html

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Bomax ima ograničen uticaj. Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Bomax ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

 

 1. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Pravni osnov obrade podataka je pristanak korisnika prilikom registrovanja, kao i legitimni interes Rukovaoca (isporuka robe na adresu kupca) / poštovanje pravnih obaveza (garantni rok, reklamacioni zapisnik).

 1. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Svrha prikupljanja i obrade podataka

Možemo vam zatražiti vaše lične informacije u sledećim slučajevima:

 • Prilikom online registracije korisničkog naloga;
 • Pri kupovini proizvoda;
 • Ako učestvujete u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima;
 • Radi slanja obaveštenja ( Newsletter)

Prikupljene informacije se koriste za:

1. Potrebe vođenja kupaca, njihovih porudžbina u sistemu i izvršenje usluge (dostava kupljenog proizvoda)

2. Pružanje korisničkih servisa / garancije

3. Poboljšanje efektivnosti naših web stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude;

4. Slanje informacija u marketinške svrhe;

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

 1. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • kontrolu fizičkog pristupa bazi podataka gde su pohranjeni lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti
 1. Koja prava ima lice čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

 • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
 • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
 • pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);
 • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
 • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
 • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
 • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: + 38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs  (član 82 ZZPL);
 • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
 • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji je dostupan u poslovnim prostorijama Rukovaoca.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način  propisan važećim ZZPL.

 1. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Rukovalac Vaše lične podatke o ličnosti iz tačke 2. neće dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju kada tako nalažu propisi. Unutar Rukovaoca, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Rukovaoca (npr. Kurirska služba, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Vaše podatke ne iznosimo van teritorije Republike Srbije.

 1. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti. Pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Podatke, prikupljene na osnovu saglasnosti, obrisaćemo i pre povlačenja saglasnosti, ako je ostvarena svrha za koju smo prikupljali podatke (kao što to radimo sa učesnicima nagradnih igara).

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

 

 1. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu ličnih  podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše  način obrade podataka, se može obratiti Licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti:

 

24000 Subotica, Put Edvarda Kardelja 13A

Telefon: +381 (0)24 694 115

Imejl : office@bomax.rs

 

Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 15 radnih dana od dana urednog prijema upita.

 

 

POLITIKA KOLAČIĆA

 

Rukovalac podacima: 

Ime firme: Bomax doo
Sedište: Put Edvarda Kardelja 13A, Subotica
Matični broj: 8328552
PIB: 101806146
Broj telefona: +381 24 694 626
Faks: Nema 
E-mail adresa: office@bomax.rs
Veb stranica: maxshop.rs

 

 

UPRAVLJANJE PODACIMA POSETILACA NA STRANICI RUKOVAOCA – SAOPŠTENJE O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA (COOKIES)

 

1. Posetilac veb stranice mora biti obavešten o primeni kolačića i za sve, osim tehnički neophodnih sesija (kolačića), mora se tražiti dozvola posetioca.

 

2.  Opšte informacije o kolačićima

2.1. Kolačić (cookie) je podatak, koji posećena veb stranica šalje pretraživaču posetioca (u formi vrednosne promenljive) za čuvanje, a kasnije ista veb stranica može popuniti sadržaj kolačića. Kolačići mogu biti validni (važeći) dok se pretraživač ne zatvori, ali i u neograničenom vremenskom periodu. Kasnije, kod svakog HTTP(S) zahteva će pretraživač poslati ove informacije na server, na ovaj način menjajući podatke na korisničkom uređaju.  

2.2. Suština kolačića je da se označi i identifikuje korisnik (npr. njegov ulazak na stranicu) i da se u svim narednim slučajevima dati korisnik tretira na odgovarajući način. Rizik leži u činjenici da korisnik nije uvek svestan, da ga kolačići identifikuju, a to pruža priliku da korisnik bude praćen od strane vlasnika stranice ili drugog provajdera, čiji je sadržaj ugrađen u stranicu (npr. Facebook, Google Analytics). Prilikom praćenja, o korisniku se kreira profil, a u ovim slučajevima se sadržaj kolačića tretira kao lični podatak.

2.3.  Tipovi kolačića:   

2.3.1. Tehnički neophodni kolačići sesija: bez njih veb stranice jednostavno nisu funkcionalne, one se koriste za identifikaciju korisnika, kad je ušao na stranicu, šta je stavio u korpu itd. U ovom slučaju se obično čuva ID sesije, dok se drugi podaci čuvaju na serveru, čineći ih sigurnijim. Sa sigurnosnog aspekta, kada vrednost kolačića sesije nije dobro generisana, postoji rizik od krijumčarenja sesije, pa je neophodno da se ove vrednosti generišu pravilno. Druge terminologije kolačićima sesije nazivaju svaki kolačić, koji se obriše u trenutku izlaska iz pretraživača (sesija je upotreba pretraživača od početka do izlaska).  

2.3.2. Kolačići, koji olakšavaju upotrebu: ovde spadaju oni kolačići, koji pamte odabire korisnika – npr. u kojoj formi želi da gleda stranicu. Ovi kolačići u suštini označavaju podatke podešavanja, koji se čuvaju u kolačićima.

2.3.3. Kolačići performansi: Iako nemaju mnogo veze sa „performansama”, ovo je naziv za kolačiće, koji prikupljaju informacije o ponašanju korisnika, klikovima i provedenom vremenu na stranici koju posećuju. To su obično aplikacije nezavisnih proizvođača (kao što su kolačići Google Analytics, AdWords ili Iandek.ru). Pogodni su za profilisanje posetilaca.  
Saznajte više o kolačićima Google Analytics-a ovde:  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  
Saznajte više o Google AdWords kolačićima ovde:  
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=sr   

2.4. Prihvatanje ili omogućavanje kolačića nije obavezno. U podešavanjima pretraživača se može podesiti, da se svi kolačići automatski odbiju, ili da pretraživač javi, kada sistem šalje kolačiće. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće kao podrazumevane, ali se podešavanja obično mogu promeniti, kako bi se sprečilo automatsko prihvatanje i kako bi korisniku svaki put bio ponuđen odabir između prihvatanja i odbijanja kolačića.  

 

Pogledajte linkove ispod za podešavanja kolačića najpopularnijih pretraživača:  
• Google Chrome: support.google.com/accounts/answer/61416  
• Firefox: support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica 
• Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies# 
• Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7  
• Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9  
• Microsoft Internet Explorer 8: https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8  
• Microsoft Edge: privacy.microsoft.com/sr-latn-rs/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 
• Safari: support.apple.com/en-us/HT201265 

Međutim, mora se napomenuti, da određene funkcije sajta ili usluge možda ne funkcionišu ispravno bez kolačića.  

 

3. Informacije o kolačićima korišćenim na veb lokaciji Društva i o podacima koji su nastali tokom posete  

3.1. Podaci, kojima se upravlja prilikom posete 
Veb lokacija našeg Društva može koristiti veb stranicu za snimanje i upravljanje sledećim informacijama o posetiocu ili uređaju koji koristi:  
• IP adresu posetioca,  
• tip pretraživača,  
• karakteristike operativnog sistema uređaja, koji posetilac koristi (konfigurisan jezik),  
• vreme posete,  
• (pod)stranice, funkcije ili servisi koje posećujete,  
• klikove.   

Ovi podaci se čuvaju do 90 dana i koriste se primarno za testiranje sigurnosnih incidenata.  

 

3.2. Kolačići korišćeni na veb stranici  

3.2.1. Tehnički neophodni kolačići sesije  
Svrha upravljanja podacima je da se osigura pravilno funkcionisanje veb stranice. Ovi kolačići su potrebni da omoguće posetiocima da pretražuju veb stranicu bez problema i da u potpunosti iskoriste sve funkcije, usluge koje su dostupne putem veb stranice, uključujući - posebno - komentare posetilaca na određenom sajtu ili identitet prijavljenog korisnika tokom posete. Trajanje ovakvog upravljanja kolačićima je ograničeno na trenutnu posetu posetilaca, ova vrsta kolačića će se automatski izbrisati sa računara korisnika kada se sesija završi ili kada se pretraživač zatvori.  
Pravna osnova za upravljanje ovim podacima je 13/A. § (3) paragraf CVIII Zakona o uslugama elektronske trgovine i usluga informacionog društva iz 2001. godine, prema kojem pružalac usluga u cilju pružanja usluge može da upravlja ličnim podacima, koji su tehnički neophodni za pružanje usluge. Ako su ostali uslovi nepromenjeni, pružaoci usluga moraju da biraju i koriste alate koji se koriste za pružanje usluga informacionog društva, na način da se lični podaci obrađuju samo ako je to strogo neophodno za pružanje usluge i za ispunjavanje drugih neophodnih namena navedenih u ovom zakonu, ali i u tom slučaju samo u meri i vremenu koje je neophodno.  

3.2.1. Kolačići, koji olakšavaju upotrebu  
Ovi kolačići pamte izbor korisnika, na primer, u kom obliku korisnik želi da vidi stranicu. Ove vrste kolačića su u suštini podaci o podešavanjima, koji se čuvaju u kolačiću.  
Pravna osnova za upravljanje ovim podacima je pristanak posetilaca.  
Svrha upravljanja podacima je povećanje efikasnosti usluga, unapređenje korisničkog iskustva i obezbeđivanje pogodnijeg korišćenja sajta.  
Ovi podaci se nalaze na korisničkom računaru, veb stranica im samo pristupa i na osnovu njih prepoznaje posetioca.  

3.2.2. Kolačići performansi   
Ovaj tip kolačića prikuplja informacije o ponašanju korisnika, vremenu provedenom i klikovima na stranici koju korisnik gleda. Ovi kolačići obično prate aplikacije trećih lica (npr. Google Analytics, AdWords).  
Pravna osnova za upravljanje podacima: pristanak lica na koje se podaci odnose.
Cilj upravljanja podacima je analiza veb stranice i slanje promotivnih ponuda.  

 

 

Mesto i datum: Subotica, 30.10.2020